Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku (GPU)

 
Chci zpřesnit hranice svých pozemků (způsoby označování hranic v terénu)

Pokud jsou v katastru nemovitostí evidovány údaje o hranicích Vašich pozemků s nižší přesností, tak pokud se shodnete se sousedy na průběhu hranice pozemků po předchozím vytyčení, tak Vám vyhotovíme k tomuto účelu potřebný geometrický plán pro průběh vytyčené hranice pozemků. Pokud je hranice v terénu již dříve znatelná (původní mezníky, sloupky plotu), tak Vám vyhotovíme geometrický plán pro průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků. Je potřebné také doložit souhlasné prohlášení vlastníků, že hranice jimi nebyly měněny, nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí a nadále jimi respektovány. Na základě tohoto souhlasného prohlášení budou do katastru nemovitostí zapsána zpřesněná geometrická a polohová určení pozemků popřípadě i jim odpovídající zpřesněné výměry parcel. Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemku se provede pomocí daného formuláře. Zpřesněné geometrické a polohové určení se do katastru zapíše i bez ohlášení vlastníka, a to na základě původního výsledku zeměměřičské činnosti, ze kterého lze polohu lomových bodů určit s přesností vyšší než je platné geometrické a polohové určení podle katastru. Více informací zde:

§ 48 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.
(1) Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem.
§ 49 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.
(1) Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.
(2) Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků.
(3) K seznámení s výsledky vytyčení musí být prokazatelně přizváni vlastníci dotčených pozemků.
(4) Na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků se vyhotoví geometrický plán, pokud má být podle nich do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.
§ 50 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.
Změna údajů o geometrickém a polohovém určení
(1) Změna údajů o geometrickém a polohovém určení pozemku na podkladě vytyčení nebo zpřesnění hranice pozemků, upřesnění nebo rekonstrukce přídělů, nebo určení hranice pozemků se zapisuje na podkladě žádosti vlastníka nebo jiného oprávněného, jejíž přílohou je 
a) listina dokládající shodu vlastníků na průběhu hranice pozemků, nebo
b) rozhodnutí soudu o určení hranice pozemků.
(2) Zpřesněním evidenčních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemku nedochází ke změně práv k pozemku.
 
Cenu a termín zhotovení zakázky Vám určíme až po obdržení bližších údajů, které můžete vyplnit ve formuláři, nebo nás kontaktovat jinak.
 
 
 
 
 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz