Revize katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální zahájil od dubna 2017 ve spolupráci se stavebními úřady revize katastru
Odkaz na společný pokyn ČUZK a MMR  zde:
Odkaz na společný pokyn ČUZK a MŽP zde:
 
 
Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu jeho odstranění. 
Podle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. § 37 odst. 1 písm. d) jsou vlastníci a jiní oprávnění povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá.

Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 katastrálního zákona, může svým jednáním ( a to i pasivním) naplnit skutkovou podstatu správního deliktu dle § 57 katastrálního zákona. Za tento přestupek lze katastrálním úřadem uložit pokutu do 50 000 Kč.

Pokud sledujete úřední desku svého obecního úřadu, tak se s předstihem 2 měsíců můžete dozvědět, zda se ve vaší obci nechystá zahájení revize katastru (odkaz).
 
Pokud jste provedli nějaké změny na svých nemovitostech a řádně jste je nenahlásili katastrálnímu úřadu, je možné, že Vás během revize vyzve katastrální úřad k předložení potřebných listin k provedení změny i v evidenci katastru.
 
Pokud jste postavili v minulosti nějakou budovu, případně přístavbou změnili vnější obvod stávající budovy, je pro zápis takové změny do evidence potřeba budovu zaměřit a doložit geometrický plán! Jelikož katastrální úřad stanovuje většinou třicetidenní lhůtu, není moc času. Proto Vám doporučujeme si objednat geodetické práce ještě před zahájením revize katastru ( s předstihem 2 měsíců).
 
Nejlepší volbou pro Vás bude, když si geometrický plán objednáte právě teď, protože nebudete muset průběžně sledovat na úřední desce obecního úřadu termín zahájení revize katastru. Stejnopis geometrického plánu budete mít již připravený.  
 
My Vám nabízíme velmi rychlé zpracování geometrického plánu přesně podle požadavků katastru tak, abyste vše stihli ve stanovených termínech a nemuseli se obávat případných postihů. 
 
 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz