VYTYČENÍ HRANIC POZEMKU PODLE DOSAVADNÍCH ÚDAJŮ KATASTRU O JEHO GPU

 
Chci znát hranice svých svých pozemků (způsoby označování hranic v terénu)

Pokud se chystáte koupit pozemek, případně pozemek máte a chcete jej oplotit, nebo jen potřebujete vědět, zda stávající oplocení tvoří hranici pozemku, rádi Vám provedeme vytýčení hranice pozemku dle údajů v katastru nemovitostí. Zejména pokud se pozemek chystáte koupit, Vám doporučujeme nechat si celý jeho obvod vytyčit (označit v terénu) po dohodě s prodávajícím ještě před podpisem kupní smlouvy. Současně s vytýčením provádíme seznámení všech sousedních vlastníků s vyznačenou hranicí a zápis do protokolu, který obdrží všichni dotčeni vlastníci. Předejdete tak nejen případným sporům se svými budoucími sousedy, ale zejména zjistíte, zda metry čtverečné, které jako kupující platíte dle listu vlastnictví, na pozemku skutečně jsou. Vzhledem k tomu, že výměra není závazný údaj v katastru nemovitostí, můžou činit rozdíly  v některých katastrálních územích  i desítky procent mezi deklarovaným stavem a skutečností zjištěnou v terénuVelmi důrazně doporučujeme znát přesné hranice pozemku před započetím jakékoliv výstavby. Je vždy snazší řešit případný problém s hranicí na nezastavěném pozemku, než zjistit, že Váš vysněný dům stojí byť jen zčásti u souseda.

 
 Druhy vytyčení vlastnických hranic dle způsobu předání: 
  • pro zpřesnění hranic pozemků, jeho součástí musí být geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků - DOPORUČUJEME v lokalitách s KMD při souhlasu vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků - lomové body hranice (KK 3) se v terénu označí trvalým způsobem (mezníky, hřeby)
  • s vytyčovacím protokolem - nedochází ke změně právních vztahů k nemovitostem ani ke změně údajů katastru nemovitostí - lomové body hranice se v terénu označí trvalým způsobem (mezníky, hřeby), pokud z protokolu o vytyčení hranice pozemků nevyplývá nesouhlas vlastníka, který je přítomný na ústním jednání, s průběhem a označením vytyčené hranice pozemků. V ostatních případech se lomové body označí dočasným způsobem (kolíky, barvou), nejsou-li již označeny.
  • bez vytyčovacího protokolu - pouze informativní označení hranice v terénu, nepředává se okolním vlastníkům - lomové  body hranice se v terénu označí dočasným způsobem (kolíky, barvou) - dle předpisů se nejedná o výsledek zeměměřičské činnosti  podle katastru. Více informací zde:

Pro úplnost informace uvádíme, že výsledkem vytyčení hranice pozemků není realizace skutečné a nezpochybnitelné polohy hranice pozemků v terénu, což od vytyčení často objednatelé vytyčení očekávají. Výsledkem vytyčení je hranice co nejlépe odpovídající údajům evidovaným v katastru nemovitostí, a to s výslednou přesností, která je limitována přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků. Vytyčení hranice pozemků podle údajů katastru tak může plnit pouze podpůrnou funkci pro vlastníky k nalezení takového průběhu hranice pozemků, který je mezi nimi nesporný. Vytyčenou nebo jimi zpřesněnou hranici pozemků mohou následně nechat zapsat na základě souhlasného prohlášení a geometrického plánu do katastru nemovitostí. V případě sporu může o hranici pozemků nebo o vlastnictví sporné části pozemku rozhodnout pouze věcně a místně příslušný soud.

§ 49 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.
(1) Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.
(2) Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků.
(3) K seznámení s výsledky vytyčení musí být prokazatelně přizváni vlastníci dotčených pozemků.
(4) Na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků se vyhotoví geometrický plán, pokud má být podle nich do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.
 
Cenu a termín zhotovení zakázky Vám určíme až po obdržení bližších údajů, které můžete vyplnit ve formuláři, nebo nás kontaktovat jinak.
 
 

 

 

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz