Formuláře ke zpřesnění hranic Vám včetně geometrického plánu rádi vyhotovíme

Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků

Na základě tohoto souhlasného prohlášení, jehož neoddělitelnou součástí bude geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, budou do katastru nemovitostí zapsána zpřesněná geometrická a polohová určení pozemků popřípadě i jim odpovídající zpřesněné výměry parcel. Vlastníci sousedících pozemků prohlašují, že tyto hranice nebyly jimi měněny, nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí a nadále jimi respektovány.

 
Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků
Slouží k ohlašení, že v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), došlo ke zpřesnění geometrického a polohového určení výše uvedených pozemků a vlastník pozemků žádá o zápis těchto skutečností do katastru nemovitostí v rozsahu, který je popsán v přiloženém souhlasném prohlášení všech vlastníků dotčených pozemků.
Vyplněný formulář s přílohami žadatel doručí tomu katastrálnímu pracovišti, v jehož územním obvodu se nachází pozemek dotčený zpřesněním geometrického a polohového určení.

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz