OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZPŘESNĚNÍ GEOMETRICKÉHO A POLOHOVÉHO URČENÍ POZEMKŮ (GPÚ) - INFORMACE - LETÁK    

 

NEPŘESNOST GPÚ pozemků v katastrální mapě digitalizované (KMD) 

  • Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby (katastrální mapa digitalizovaná - KMD) se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě.
  • Vlastníci nemovitostí se upozorňují, že součástí obnovy katastrálního operátu na mapu KMD NENÍ zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu (§ 42 katastrálního zákona). To znamená, že jsou v katastru hranice evidovány NEPŘESNĚ (řádově metry).
  • Vlastníci nemovitostí se upozorňují, že při obnově katastrálního operátu se v souboru popisných informací při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní výměry v případě, že nebyl zjištěn rozdíl mezi dosud evidovanou výměrou a výměrou určenou z grafického počítačového souboru překračující mezní odchylku stanovenou v bodu 14.9 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v ostatních případech se zavedou výměry určené ze souřadnic lomových bodů v obnoveném katastrálním operátu; výměra parcely nepatří mezi závazné údaje katastru (§ 51 katastrálního zákona).

ZAJISTÍME VÁM ZPŘESNĚNÍ GEOMETRICKÉHO A POLOHOVÉHO URČENÍ POZEMKŮ (GPÚ) - více informací zde:

  • Tato NEPŘESNOST hranic pozemků, kterou eviduje katastr nemovitostí se týká prakticky VŠECH vlastníků nemovitostí. Právní nejistota hranic pozemků se dá zpřesněním GPU vyřešit.
  • Geometrické určení je závazný údaj pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru, což například znamená, že předmětem převodu je vždy pozemek v těch hranicích, které jsou evidovány v katastru nemovitostí (nebo které jsou vyznačeny v geometrickém plánu, pokud je převáděna pouze část pozemku), nikoliv v těch hranicích, které jsou prodávajícím označeny v terénu a které nemusí vždy korespondovat s právním stavem. Proto je vhodné před koupí pozemku nechat odborně zaměřit stávající označení hranic v terénu a porovnat výsledek zaměření s údaji katastrální mapy nebo nechat podle katastrální mapy odborně vytyčit takové hranice, které jsou v terénu neznatelné. Pokud je dosavadní geometrické a polohové určení evidováno s nižší přesností, než které je možno dosáhnout dnešními měřickými postupy a pomůckami, lze na podkladě výsledků zaměření stávajícího označení nebo na podkladě vytyčení dosud neoznačených hranic za účelem jeho zpřesnění vyhotovit geometrický plán. Tento geometrický plán je pak jako neoddělitelná součást souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků sepsaného vlastníky všech dotčených pozemků technickým podkladem pro zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku v katastru nemovitostí.
  • Pro podrobné vysvětlení problematiky doporučujeme osobní návštěvu u nás v kanceláři v Semilech, kde Vám vše potřebné vysvětlíme, na PC Vám ukážeme s jakou přesností katastr eviduje údaje o hranicích Vašich pozemků. Následně pro Vás navrhneme a zajistíme konkrétní řešení k dosažení zpřesnění GPU.

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz