Geodézie - kolaudace staveb

  Zajistíme Vám GEODETICKÉ PRÁCE pro zdárný průběh kolaudačního řízení: 

JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJETE KE KOLAUDACI?

doklady_ke_kolaudaci.pdf (31 kB)

Pokud jste již dostavěli a chcete kolaudovat, budete kromě nejrůznějších revizí a potvrzení potřebovat i některé dokumenty od geodeta:

  • Protokol o vytyčení stavby - jde o potvzení vyžadované stavebním zákonem, že stavba byla vytyčena k tomu oprávněnou osobou.
  • Geometrický plán pro vyznačení budovy - je potřeba i k zápisu stavby do katastru nemovitostí.
  • Dokumentace skutečného provedení stavby - pokud došlo ke změnám ověřené projektové dokumentace stavby schválené stavebním úřadem. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží se dokumentace skutečného provedení stavby vždy.

​Další informace:

Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě

TVORBA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STAVEBNICTVÍ se neobejde bez práce geodeta.

Projekty musí být zpracovány v souladu se zákony a vyhláškami. Pro stavby, které jsou projednávány dle  stavebního zákona č.183/2006 Sb ., je závazná vyhláška č.499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb, o dokumentaci staveb. Ta jednoznačně určuje, které výkresy musí projekt obsahovat a jaké údaje musí být patrné z textové části. Podle této vyhlášky musí každá projektová kancelář postupovat při tvorbě dokumentace.

Zeměměřické činnosti, které smí vykonávat pouze osoba způsobilá - geodet :              

citace ze  stavebního zákona č.183/2006 Sb.:

§ 121

(1) Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a), dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz