Přesnost vytyčení a možnost zpřesnění  průběhu hranic pozemků

Co je vytyčení hranice pozemku?

 • Vytyčování hranic pozemků je zeměměřičskou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.
 • Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků. Pokud jsou v příslušné lokalitě k dispozici přímo měřená data, budou podrobné lomové body hranice pozemku vytyčeny se střední souřadnicovou chybou +- 0,14 m. Nejméně přesný výsledek vytyčení bude v lokalitách, kde je k dispozici pouze grafická katastrální mapa v měřítku 1:2 880 nebo katastrální mapa digitalizovaná (KMD). Střední souřadnicová chyba vytyčených bodů je v tomto případě +- 1,0 m.
 • Vytyčení hranice pozemku je pouze technický úkon, který nic nemění na právních vztazích k nemovitostem. Důležitá pro vytyčení hranice pozemku je skutečnost, že samotným vytyčením a vyhotovením dokumentace se v žádném případě nemění nic v katastru. Pokud katastr eviduje hranici nepřesně, bude ji tak evidovat i nadále. Rozdíl ve vytyčení takové hranice různými geodety může být i několik metrů. V případě vytyčení takto nepřesné hranice nabízíme klientům jako doplňkovou službu vyhotovení podkladů pro zpřesnění hranice, kterými se do katastru zapíší nové souřadnice určené přímým měřením a nadále bude hranice v katastru evidována s nejvyšší  možnou přesností. Geodet musí pozvat všechny dotčené vlastníky pozemků k seznámení s výsledkem vytyčení a předat jim dokumentaci o vytyčení (vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení). Vlastníci mohou, ale také nemusí výsledek vytyčení respektovat.
 • Většina z nás se v životě setkala s prodejem anebo koupí pozemku a v případě pozdějšího vytyčení i s rozčarováním, překvapením při fyzickém vyznačení těchto hranic v terénu. Často máte dojem, že to není tak, jak jste si to koupili. Při koupi nemovitosti si musíme uvědomit, že předmětem převodu je vždy pozemek v těch hranicích, které jsou evidovány v katastru nemovitostí (tomu odpovídající výměry) a často nemusí být totožné s hranicemi, tak jak jsou v terénu vyznačeny.
Jak přesně jsou evidovány údaje o hranici mého pozemku v katastru?
 • Informace o přesnosti geometrického a polohového určení pozemku získáte buď u nás, nebo na internetu pro katastrální území s digitální katastrální mapou nebo katastrální mapou digitalizovanou prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Pro získání informací stačí znát parcelní číslo pozemku a jeho příslušnost do katastrálního území. Po zobrazení informací o pozemku se klikem na mapu zobrazí pozemek v portálu „Marushka“, kde je možné zapnout vrstvu č. 3 - Hranice parcel s vyjádřením přesnosti a vrstvu č. 4 – Podrobné body s vyjádřením přesnosti. Zapnutím těchto vrstev se obarví jednak hranice pozemku, jednak lomové body buď zeleně anebo červeně. Kliknutím na záložku legenda se Vám dostane vysvětlení, že zelená barva značí číselně vyjádřenou, a tudíž PŘESNOU - spolehlivou hranici pozemku, kterou není třeba nějak upřesňovat (pro kk3 - střední souřadnicová chyba = +- 0,14m). Naopak barva červená signalizuje, že hranice byla převážně převzata z historické mapy a je NEPŘESNÁ - nespolehlivá (pro kk 8 - mezní polohová chyba = +- 2,83m).


Pozn.: Pokud se Vám nedaří zobrazit výše uvedený obsah o přesnosti hranic, nejspíš se jedná o území, kde není platná digitální katastrální mapa nebo katastrální mapa digitalizovaná. V takovém případě jsou pravděpodobně hranice hledaného pozemku evidovány pouze graficky (s nízkou přesností). Pro bližší informace nás kontaktujte.

 • Jediným řešením k dosažení PŘESNÉ - spolehlivé hranice je institut zpřesnění hranic, které všem zákazníkům doporučujeme.
 • Více informací také naleznete v odkazu: To je můj pozemek, a ten plot zboříš.       
 • Vlastníci mohou průběh hranice pozemku (v rámci mezních odchylek stanovených katastrální vyhláškou) upřesnit. Pokud si vlastníci přejí, aby průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku byl s přesností +- 0,14 m evidován v katastru nemovitostí, musí být vyhotoven geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku, a podepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků všemi vlastníky dotčených pozemků.
Kdy je vhodné vytyčovat hranice pozemku?
 • pozemek s neznatelnými hranicemi je třeba oplotit, zasadit stromy a keře, apod.
 • před převodem pozemku s neznatelnými hranicemi
 • před projektováním stavby na pozemku s neznatelnými hranicemi
 • v případě sporné hranice jen po dohodě se sousedem, že výsledek vytyčení nezávislým odboníkem budou  obě strany respektovat. V ostatních sporných případech je možno buď objednat znalecký posudek, nebo se obrátit na soud se žalobou na určení vlastnictví
Je třeba poskytnout podklady pro vytyčení?
 • Pro vytyčení není třeba poskytovat žádné podklady, geodet je povinnen si obstarat nejkvalitnější podklady pro vytyčení v dokumentaci katastrálního úřadu.
 • Nezbytné je vyplnit on-line objednávku, nebo ji podat osobně při návštěvě naší kanceláře, zaslat poštou, příp. zatelefonovat. Kromě údajů o objednateli potřebujeme znát před výjezdem do terénu katastrální území, parcelní číslo pozemku a přesně vyjádřenou hranici, kterou máme vytyčit. Údaje o pozemku či stavbě lze najít na https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx.
Jak se hranice pozemku vytyčuje?
 • Postup vytyčení je velmi rozmanitý podle toho, jaké podklady z katastru nemovitostí jsou k dispozici. Zpravidla je nutné přípravné zaměření skutečného stavu v terénu. Pak vytyčovatel porovná výsledky přípravného zaměření s podklady z katastru nemovitostí a početními postupy připraví vytyčovací prvky. Podle nich pak v terénu proběhne samotné vytyčení hranice pozemku.
 • O vytyčení musí být vyhotovena dokumentace sestávající z vytyčovacího náčrtu a protokolu o vytyčení.

Jak se údaje o hranici pozemku zpřesňují?

Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma způsoby. Více informací zde:

 1. Pokud vlastníci mají označeny nesporné hranice pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky v lomových bodech), zeměměřič tyto hranice zaměří, a po porovnání s dosavadními méně přesnými údaji vyhotoví potřebný geometrický plán.
 2. Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést jejich vytyčení. Teprve pak mohou být nově zaměřeny, může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Je-li zpřesňován lomový bod, který leží na styku hranic více pozemků (trojmezí, čtyřmezí atd.), souhlasné prohlášení musí učinit všichni vlastníci pozemků, kterým je tento bod společný.
 • Před objednáním vyhotovení geometrického plánu je vždy vhodné projednat shodu na průběhu hranice se všemi vlastníky sousedních pozemků, aby nebyl geometrický plán vyhotoven v takovém rozsahu, který by nebylo možné následně realizovat. Záměr upřesnit nějakou vlastnickou hranici totiž může být zmařen i jediným ze sousedních vlastníků (či i spoluvlastníků), který by s ním nesouhlasil. V takovém případě se na dosavadní evidenci (a její původní technické přesnosti) nic nezmění.
 • V případě, kdy je zpřesnění geometrického a polohového určení v geometrickém plánu spojeno s jinou vyznačovanou změnou (například s dělením pozemku), není možné při absenci listin nutných pro zpřesnění geometrického a polohového určení realizovat ani tuto související změnu. Při nejistotě, že se podaří s vlastníky sousedních pozemků sepsat souhlasné prohlášení, je proto vhodnější tyto změny realizovat nezávisle na sobě na podkladě samostatných geometrických plánů. I v případě, kdy není možné dosáhnout podpisu souhlasného prohlášení lze rozdělení pozemku realizovat, objednatel se však musí smířit s tím, že nová hranice bude v katastru evidována s přesností odvozenou od hranic, na které navazuje.
 • Zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněnou výměru parcely katastrální úřad do katastru zapíše na základě ohlášení vlastníka doloženého souhlasným prohlášením, ze kterého je zřejmá shoda vlastníků všech dotčených pozemků na průběhu vytyčené nebo jimi upřesněné hranice. Neoddělitelnou součástí souhlasného prohlášení je geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice.
 • Zpřesněné geometrické a polohové určení se ohlašuje katastrálnímu pracovišti katastrálního úřadu, v jehož územním obvodu se dotčené nemovitosti vyskytují. Zápis zpřesněného geometrického a polohového určení nepodléhá správnímu poplatku.
Jaké jsou výhody mít zpřesněnou hranici pozemku?
 • Zpřesnění katastrálních údajů zaručí, že Vaše vlastnická práva ohledně hranic pozemků budou postavena najisto, tj. evidována v katastru se zárukou jejich neměnnosti. Bude garantována přesná a správná poloha nemovitostí v terénu i v katastru nemovitostí bez možnosti jejich zpochybnění.
 • Zákazník si zajistí nespornost hranic svého nemovitého majetku a to i pro příští generace.
 • Předejdete možným sporům týkajících se hranic pozemků a staveb plynoucích z nepřesnosti katastrální mapy.
 • Nezpochybnitelné zaměření pozemků a shoda skutečnosti s katastrálními informacemi je zásadní při prodeji či nákupu nemovitostí.
 • Pokud si necháte zpřesnit údaje o geometrickém a polohovém určení celého obvodu pozemku, zároveň se zpřesní i výměra příslušné parcely (údaj o výměře bude v katastru nemovitostí evidován s mezní odchylkou 2m2, výměra bude vypočítána ze souřadnic v terénu přímo změřených a polohově zpřesněných lomových bodů). Naproti tomu u parcely o výměře 1000m2 určené s nižším kódem kvality (8) je povolená mezní odchylka výměry parcely cca 83 m2
 •  Program na výpočet povolené mezní odchylky výměry parcely . Sami si můžete konkrétně spočítat s jakou nepřesností katastr nemovitostí eviduje údaje o výměře Vašich pozemků. Z této pochybné výměry Vy platíte veškeré daně, je vypočítána cena kupované či prodávané nemovitosti. (Příklad: při ceně pozemku 200Kč/m2 a výměře parcely 1000m2, můžete při koupi nebo prodeji prodělat cca 16 000Kč. Za daleko nižší cenu jste mohli mít lomové body hranice obvodu pozemku vytyčeny a geometricky a polohově zpřesněny).

Katastrálním zákonem a vyhláškou byla nastavena pravidla pro to, aby zpřesňování evidovaných hranic bylo možné, nikoliv nutné. ČUZK pracuje na tom, aby vlastníci začali rozdílnou spolehlivost evidovaného stavu rozlišovat, protože teprve pak ji mohou začít i od geodetů zcela zřetelně vyžadovat a neskončí u kritéria nejnižší ceny.

 

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz