Odborné předpoklady pro výkon zeměměřických činností

Zaměstnanci naší firmy mají odborné vzdělání v oboru geodézie a kartografie a jsou oprávněni vykonávat zeměměřičské činnosti. Zeměměřické činnosti ověřuje úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI) v rozsahu úředního oprávnění, podle písm. a), b) a písm. c) § 13 zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění.

V naší firmě odborné předpoklady splňuje a výše uvedené zeměměřické činnosti ověřuje :

Ing. Jaroslav Havránek - úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI) s rozsahem úředního oprávnění dle zákona č. 200/1994 Sb. § 13, odst.1 písm. a), b) a c)

                                                                                              

Seznam všech úředně oprávněných zeměměřických inženýrů

Znění zákona č. 200/1994 Sb., v platném znění (o zeměměřictví): 

Zákon o zeměměřictví.pdf (181,5 kB)

§13

Rozsah úředního oprávnění

(1) Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování

a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,

b) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru,

c) geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení,

 

 

 

 

                   

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz