Rady zákazníkům

Co je geometrický plán a k čemu slouží?

  • geometrický plán je výsledek zeměměřičských činností
  • zhotovuje se v případě, kdy dojde ke změně geometrického a polohového určení pozemku (GPÚ) - ZPŘESNĚNÍ HRANICE POZEMKU
  • je technickým podkladem pro zápis, vklad změny do katastru nemovitostí a je neoddělitelnou součástí příslušné listiny ( kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení popisného čísla, kupní smlouva, rozhodnutí soudu), podle které má být proveden zápis, vklad do KN.
Geometrický plán se vyhotovuje pro:

1. vyznačení budovy, vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru

  • dokončené budovy pro kolaudaci např. novostavby, přístavby, garáže a jiné stavby

2. rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku

  • je nutné doložit Katastrálnímu úřadu souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku

3. vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

  • vyhotovuje se v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na části pozemku, rozsah věcného břemene bude vyznačen v grafické části GP

4. průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku

  • zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněnou výměru parcely katastrální úřad do katastru zapíše na základě ohlášení vlastníka doloženého souhlasným prohlášením, ze kterého je zřejmá shoda vlastníků všech změnou dotčených pozemků na průběhu vytyčené nebo jimi upřesněné hranice.

5. doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci

  • vyhotovuje se v případě, kdy je potřeba do katastrální mapy vyznačit pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci (PK, EN, P)

6. oprava geometrického a polohového určení nemovitosti

  • vyhotovuje se v případě, kdy je potřeba opravit v katastrální mapě chybně vyznačenou hranici (se změnou GPÚ musí souhlasit všichni dotčení vlastníci nemovitosti)
 

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz