KMD = jen nevěrohodná mapa evidovaného stavu katastru nemovitostí

Bohužel,  nová  katastrální  vyhláška  a  především  Návod pro obnovu a převod katastrálního operátu přinášejí nový fenomén do zásad tvorby katastrální mapy. Jestliže ve všech dřívějších projektech tvorby státního mapového díla (SMD) velkého měřítka byl požadavek aktuálnosti a úplnosti obsahu v souladu se skutečným stavem v terénu na jednom z předních míst zásad tvorby, současné tendence jsou poněkud odlišné. Je preferován přístup, že katastrální mapa zobrazuje pouze platný stav evidovaný v katastru nemovitostí. V důsledcích to znamená např. to, že stavba, která není s příslušnými náležitostmi vložena  do  katastru,  tedy nebude  ani  v  katastrální  mapě.

Řada  problémů  obnovovaného  katastrálního  operátu byla konstatována vedením resortu ČÚZK:

  • Vypovídací  schopnost  KN  jako  informačního  systému o území se zvyšovat nedaří. Zvýšení přesnosti geometrického a polohového určení nemovitostí je finančně i časově náročný úkol, který budou řešit i následující generace.
  • Ještě  komplikovanější  situace  se  postupně  vytvořila v oblasti souladu evidovaných parcel a budov se skutečností  a  v  přesnosti  geometrického  a  zejména  polohového  určení nemovitostí. Stále existuje velké procento budov buď v KN neevidovaných, nebo evidovaných v nějakém historickém stavu před podstatnými přestavbami.

Aktuálnost současného SMD velkého měřítka je problematická  z  důvodu  dlouhodobé  absence  systematické  činnosti KÚ v podobě revizí KN a zjišťování skutečného stavu v území. Tyto revize a následné výzvy vlastníkům k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí by mohly být např. prováděny velice operativně a efektivně při využití dostupného ortofotografického zobrazení ČR, které se aktualizuje na celém území státu dnes již v dvouletých cyklech. Bohužel se tomu tak od doby platnosti katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. dlouhodobě neděje a řada nových legislativních, metodických a organizačních opatření v resortu ČÚZK ani priorit současně řešených projektů k tomuto cíli nesměřuje. Je proto velice obtížně představitelné, že v této podobě katastrální mapa může do budoucna plnit výše definovanou funkcionalitu SMD velkého měřítka.

Stávající  katastrální  mapa  byla  přeměněna  na  mapu „evidovaného  stavu  v  katastru  nemovitostí“,  bylo  rezignováno  na  původní  obsah  ZMVM,  není  vedena  jednotně na celém území státu a především není vedena v souladu se skutečným stavem v terénu. Objekty zbývajícího polohopisného obsahu katastrálních map jsou dokonce vedeny a poskytovány pouze v tzv. „obrazových souřadnicích“, v rozporu se skutečným stavem držby v terénu.

Počátkem roku 2015 vedení resortu ČÚZK konstatovalo, že i po skončené digitalizaci bude mít až 60 % vektorových katastrálních  map  nevyhovující  přesnost  a  že  potrvá  až 30 let, než bude tento stav napraven převážně novým katastrálním mapováním.

Do této doby lze nevyhovující přesnost hranic pozemků v KMD zpřesnit jen vyhotovením geometrického plánu na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků. Více informací zde:

 

 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz