Cena geodetických prací - kalkulace

  • Jeden z důvodů, proč na většině stránek geodetických firem nenaleznete přesný ceník, je obtížnost stanovení cen v našem oboru. Pro vysvětlení uvedeme pár charakteristik této problematiky.
  • Každé geodetické měření a následné zpracování je svým způsobem unikátní, protože každý pozemek nebo dům je unikátní.
  • Při práci v katastru nemovitostí jsou ceny obecně vyšší, protože legislativní náročnost těchto činností je značná. K zákazníkovi se dostane jen zlomek výstupů, které geodet musí vyhotovit pro katastrální úřad, když zaměřuje změnu (např. nový dům či dělení pozemků). 
  • Pro stanovení cen vytyčení hranic pozemků nebo geometrických plánů, je nejprve nutné si vyjasnit, jak přesné údaje o Vašem pozemku katastr nemovitostí aktuálně obsahuje, také má vliv dostupnost a využitelnost podkladů o vaší nemovitosti v databázi katastru.
  • Přesnost údajů v katastru charakterizuje GPU - geometrické a polohové určení pozemků (soubor číselných nebo grafických údajů katastru o tvaru, rozměru a poloze pozemků ve vztahu k sousedním nemovitostem). Přesnost GPU je dána střední souřadnicovou chybou mxy± 0,14 m, nebo většinou ± 1,00 m, odpovídající mezní polohová chyba je ± 0,40 m (určený kód kvality bodu 3), nebo většinou ± 2,83 m (určený kód kvality bodu 8).
  • Nejnižší ceny za geodetické práce jsou v lokalitě, kde platí digitální katastrální mapa (DKM), lomové body hranic pozemků mají nejvyšší polohovou přesnost (určený kód kvality bodu 3), terén je přehledný, bez hustého porostu a není svažitý. 
  • Oproti tomu nejvyšší ceny za geodetické práce jsou v lokalitě, kde platí katastrální mapa digitalizovaná (KMD), lomové body mají nejnižší polohovou přesnost (určený kód kvality bodu 8), hranice pozemků se musí z dostupných podkladů pracně počítat, terén je nepřehledný, s hustým porostem a extrémně svažitý. 
 
OBVYKLÉ CENOVÉ ROZPĚTÍ ZA KVALITNÍ GEODETICKÉ PRÁCE PRO KATASTR NEMOVITOSTÍ U SOLIDNÍCH GEODETICKÝCH FIREM
GEOMETRICKÝ PLÁN pro: (1MJ=100m, bez ceny za označení bodů)
přesnost GPU pozemků (spolehlivost evidovaných údajů v katastru - lomové body hranic
pozemků mají určený kód kvality 3 - 8), nejčastěji
KK 3 (DKM) a KK 8 (KMD)
GPU - KK 3 (DKM) GPU - KK 4 - 8
(DKM, KMD)
vyznačení budovy, změna obvodu budovy (včetně budovy z části na cizím pozemku)  8500 - 12000,- Kč   8500 - 17000,- Kč
rozdělení pozemku, změna hranice pozemku   8500 - 12000,- Kč   8500 - 14000,- Kč
rozdělení pozemku, změna hranice včetně zpřesnění GPU pozemku se SP X 11500 - 17000,- Kč
vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku  7000 - 8500,- Kč     7000 - 10500,- Kč
průběh vytyčené hranice pozemku se SP(v terénu je hranice neznatelná, předchází vytyčení) X 13000 - 15000,- Kč
průběh vlastníky upřesněné hranice pozemku se SP (v terénu je hranice znatelná - mezníky..) X   9000 - 15000,- Kč
oprava GPU pozemku se SP   9000 - 13000,- Kč   9000 - 13000,- Kč
GPU - geometrické a polohové určení pozemků (soubor číselných nebo grafických údajů katastru o tvaru, rozměru a poloze pozemků ve vztahu k sousedním nemovitostem), přesnost GPU je dána střední souřadnicovou chybou mxy± 0,14 m, nebo většinou ± 1,00 m, odpovídající mezní polohová chyba je ± 0,40 m (určený kód kvality bodu 3), nebo většinou ± 2,83 m (určený kód kvality bodu 8).
SP - souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU : (1MJ=100m, bez ceny za označení bodů)
přesnost GPU pozemků (spolehlivost evidovaných údajů v katastru - lomové body hranic
pozemků mají určený kód kvality 3 - 8), nejčastěji 
KK 3 (DKM) a KK 8 (KMD)
GPU - KK 3 (DKM) GPU - KK 4 - 8
(DKM, KMD)
bez zpřesnění GPU pozemku (s přesností podle dosavadních údajů katastru o jeho GPU)  9500 - 13000,- Kč   9500 - 13000,- Kč
je požadováno zpřesnit GPU pozemku* (do katastru se zapíší NOVÉ přesné údaje o jeho GPU) X 13000 - 15000,- Kč
informativní označení hranice pozemku - nejedná se o výsledek zeměměřičských činností   6000 - 10500,- Kč   6000 - 10500,- Kč
Cenu zakázky Vám určíme až po obdržení bližších údajů, které můžete vyplnit ve formuláři, nebo nás kontaktovat jinak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 KONTAKT:     tel.: +420 481 621 071      e-mail:  geodeziecr@quick.cz        web: www.geodezieceskyraj.cz